Länsstyrelsen upptäckte vid en fältkontroll 2013 att två åkerholmar saknades på den fastighet som bonden brukar. Åkerholmarna hade tagits bort för att få till ett mer rationellt bruk av marken, förklarade mannen. I fjol fattade länsstyrelsen beslut om att bevilja dispens för åtgärden i efterhand. I beslutet tonades åkerholmarnas betydelse för den biologiska mångfalden ned.

Tingsrätten anser ändå att mannen bör dömas till böter eftersom agerandet att ta bort åkerholmarna omfattas av miljöbalkens bestämmelse om brott mot områdesskydd. Åklagarens yrkande på 50 000 kronor i företagsbot bantas med 20 000 kronor, vilket betyder att bonden tvingas betala 30 000 kronor.