Naturskyddsföreningens yttrande är ett av 20-talet yttranden som kommit in till kommunen under sområdstiden för Siggboområdet som tog slut den här veckan. Det är främst olika myndigheter och organisationer som lämnat synpunkter. De flesta är positiva till att upp till 500 nya bostäder kan komma att byggas i området.

Naturskyddsföreningen i Tierp vill dock höja ett varningens finger för att exploatera grönområdet runt Siggbobäcken för hårt.

– Bäcken är unik och rinner genom hela området. Vattnet kommer från källor i åsen och är klart och rent. Där lever många småkryp som vill ha klart vatten, fåglar och sällsynta bäcknejonögon, säger föreningens ordförande Inger Lindgren.

Artikelbild

| Stort projekt. På åkrarna bakom Inger Lindgren ska bostäderna byggas. I grönskan rinner Siggbobäcken.

I dag är vegetationen som omger bäcken som en mindre djungel. Alarnas rotsystem liknar nästan mangroveträd och det är fuktigt och frodigt i den lilla canyon som omger vattendraget.

– Går man för hårt fram och hugger ur och fäller träd för att få in ljus så kommer vattenvegetationen att öka i bäcken. Det grumlar vattnet och gör att de djur som lever där i dag får svårt att klara sig. Trädens rötter håller jorden på plats. Försvinner de så ökar risken för erosion, säger Inger Lindgren.

Tierps kommun vill anlägga en upplevelserik park intill bäcken. Dess norra del föreslås "gestaltas och öppnas upp" medan den södra delen ska förbli mer "naturlig".

– Vi anser självklart att man ska göra området tillgängligt så att folk kan njuta av bäcken. Men på mindre platser. Man kan inte röja stora stråk eller rensa för mycket i bäckfåran så den får fritt flöde. Det hotar det klara källvattnet och de djur som lever där.

Artikelbild

| Med varsam hand. Inger Lindgren vill att kommunen sparar den täta vegetationen. Mer ljus kommer att grumla det klara källvattnet.

Organisationen Företagarna i Tierps kommun har också yttrat sig. De anser att Siggboplanen är "mycket tilltalande" och kommer att ha många positiva effekter på Tierps utveckling. Företagarna anser dock att kommunen borde passa på att bygga en ny infart till Tierps centrum mellan de två som finns i dag. Infarten skulle gå från rondellen vid E4, över åkrarna och skära genom det nya bostadsområdet. Vägen skulle bli kortare än den som finns i dag.

"En ny och bättre transportådra till tätortens centrala delar ger bättre möjligheter till handel året om, skriver företagarnas ordförande Camilla Werme.

Hyresgästföreningen anser att Siggboområdet borde få fler hyresrätter. En privatperson vill att kommunen planterar en finsk, rödbladig, björk någonstans i bostadsområdet som en påminnelse om att Tierp är förvaltningsområde för finskan som minoritetsspråk.

Centerpartiet är det enda politiska parti som yttrat sig om planen. Centern är positiv men framhåller vikten av att bygga hållbart då Siggboområdet byggs på gammal åkermark.