– På ett sätt kan man säga att dopet har ersatt bröllopet som en anledning att samlas. Det är vanligt att par lever ihop utan att vara gifta, men dopet är fortfarande viktigt för många och det är ofta mycket folk vid ett dop. Ibland så mycket som 50-60 personer, säger Hans Carlsten.

Han har arbetat som komminister i Rasbo pastorat i elva år, mellan 2005 och 2016. Statistiken från Svenska kyrkan visar att Rasbo pastorat låg i topp förra året sett till antalet dop i relation till födslar. Av 55 födda barn döptes 44 – alltså 80 procent. I jämförelse med siffrorna för hela riket (44,1 procent) och i hela Uppsala län (45,1 procent) är det ett högt procenttal. Pastoratet består av fyra församlingar: Rasbo, Rasbokils, Stavby och Tuna.

Att pastoratet har en så hög andel döpta där minst en av föräldrarna är medlemmar i Svenska kyrkan är också anmärkningsvärt – i Rasbo pastorat ligger den på 100 procent. I hela landet är andelen 63,1 procent.

Artikelbild

| Närvaro. Hans Carlsten har arbetat som komminister i Rasbo pastorat i elva år, fram till 2016. För honom är närvaron i stunden hos föräldrar och barn det mest minnesvärda från ett dop.

Hans Carlsten tror att de positiva siffrorna för dop och föräldramedlemskap beror på att pastoratet präglas av medlemmar som håller hårt i sina traditioner. Det gäller både deltagande i den kyrkliga verksamheten såväl som att personalen stannat inom församlingarna under en längre tid. Att kyrkan också är närvarande i de skolor som finns inom pastoratets gränser tror han är en faktor som bygger en stabil relation.

– Här finns det präster och kyrkoherdar som jobbat i församlingen under flera decennier. Det skapar en långsiktig relation till medlemmarna. De har kanske haft samma präst som döpt dem och sedan följt genom konfirmation, bröllop och deras egna barns dop. En viktig kontinuitet skapas, förklarar han.

Vid bröllop kan man i dag ha ett större inflytande än tidigare över innehållet i vigselgudstjänsten.

Är det likadant vid dop?

Artikelbild

| Dopträd. I Rasbo kyrka finns ett dopträd. Det smyckas för varje barn som döps här.

– Precis som inför ett bröllop gör man ett hembesök där man samtalar med föräldrarna om dopet. En viss frihet när det gäller innehållet finns absolut. Det finns ofta en större öppenhet för de uttalat religiösa momenten vid dop än vid vigslar. Det händer att folk frågar om det är nödvändigt att nämna Gud och Jesus, men svaret på den frågan är alltid "Ja".

Den största gruppen som träder ur Svenska kyrkan är människor mellan 20-35 år och i synnerhet 90-talister.

Artikelbild

Hur ska man kunna fånga upp deras vilja att döpa sitt barn?

– Det är svårt att säga specifikt för en målgrupp. Men det är viktigt att informera de unga om vad man kan erbjuda dem i kyrkan. Både när det kommer till konfirmation och kanske även att det finns vuxendop, om det skulle vara aktuellt.