Negativa konsekvenser som buller och andra hälso- och miljöstörningar för närboende. Det är motiveringen till att kommunstyrelsen avråder från att anlägga en bergtäkt strax utanför Vänge. UNT har berättat om planerna tidigare. Kommunen påpekar också att täkten står i strid med översiktsplanen för utvecklingen av Vänge tätort och ett antal natur- och friluftsvärden i området.

Kommunens avrådan kommer i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen där ärendet om bergtäkten nu ligger. Kommunstyrelsen  var enig i sitt beslut.