Uppsalahems bågformade bostadshus vid rondellen Strandbodgatan-Stationsgatan-Bergsbrunnagatan stod inflyttningsklart hösten 2013 och hade Nordens största solcellsfasad med 1 200 solceller på en yta av 675 kvadratmeter. Det nya kontorshuset Juvelen, som just nu byggs strax söder om båghuset, kommer att skymma en del av solen till fasaden med sänkt elproduktion som följd:

– Den totala effekten kommer att minska, så långt är vi säkra. Hur mycket det blir kan vi se längre fram eftersom vi löpande mäter produktionen av el från huset, säger Åsa Reinsson, projektchef vid Uppsalahem.

Kostnaden för båghusets solceller beräknades till omkring tre miljoner kronor och huset bedömdes kunna producera cirka 70 000 kilowattimmar (kWh) el per år, tillräckligt för att försörja mer än hälften av byggnadens gemensamma elbehov, i form av fläktar, hissar och belysning i trappuppgångar. Även när Juvelen står färdig kommer fasaden på båghuset att få direkt solljus stora delar av året, men enligt Uppsalahem kommer en hel del ljusinstrålning att hindras. Enligt bolaget blev Juvelen högre än de ursprungliga planerna:

– Vi tycker inte det är jättebra och det har vi påpekat. Planeringen känns inte optimal när man ritar in ett så här högt hus på platsen, säger Uppsalahems byggchef Lars-Gunnar Sjöö.

Enligt bygglovsansvariga vid Uppsala kommun har Juvelens våningsantal emellertid varit känt redan i samband med planeringen av både Juvelen och båghuset. Båda husen ingick i samma detaljplan, som bland annat reglerar våningsantalet.

– Det har varit känt för Uppsalahem att det funnits en byggrätt med det här antalet våningar. Juvelen har det våningstal som regleras i detaljplanen, säger kommunens bygglovchef Christan Blomberg.

– Man kan säga att det här är det normalläge som gäller enligt planeringen. Båghuset har haft några år med lite högre elproduktion än de förutsättningar som detaljplanen anger, säger Christian Blomberg.

Enligt Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, har Juvelens inverkan på solljuset till båghuset varit känd sedan planeringsarbetet startade. Han påpekar att området har högt värde för nya arbetsplatser:

– Med två byggnader bredvid varandra blir det förstås en viss skuggning. Det här är ett av de mest attraktiva lägen för arbetsplatser i staden och det är självklart att den ska användas för att kunna stärka Uppsalas näringsliv, säger han.

– Uppsalahems båghus var ett pilotprojekt för att bland annat testa ny teknik. Det kommer fortfarande att bidra till energiförsörjningen och göra nytta även när utbyggnaden på platsen är färdig.

Uppsalahem står emellertid fast vid att kontorshuset blivit högre i antal meter och större i volym än som först planerats.

Solcellstekniken togs fram av forskare vid Uppsala universitet. Hyresnivåerna för de 70 lägenheterna var vid inflyttningen de högsta dittills i Uppsalahems hela lägenhetsbestånd. Det berodde enligt bolaget inte enbart på solcellsanläggningen utan även på det höga markpriset och mer påkostade lägenheter än vanligt.

Kontorshuset Juvelen började byggas för ett år sedan och blir sju våningar högt med en yta på drygt 11 000 kvadratmeter. Huset får en karakteristisk arkitektur med triangelformade fasadskivor som kommer att få guldfärgad nyans. På hustaket placeras solceller. Byggbolaget Skanska hävdar att huset får en ekologisk hållbarhet i världsklass. Huset beräknas stå inflyttningsklart vid mitten av 2019.