Många kanske tror att slavhandeln har upphört, men det har den inte. Den har endast ändrat form.

Människohandeln är en av EU:s största utmaningar och misslyckanden. Det är vår tids största slaveri, där sexuellt utnyttjande och tvångsarbete reducerar människan till en handelsvara.

EU:s inre marknad möjliggör en för världen unik fri rörlighet för personer, varor och tjänster. Många krafter söker medvetet missbruka den för egen vinning. Inte minst utnyttjas den fria rörligheten av den organiserade brottsligheten som använder sig av kontinentens öppenhet för att handla med vapen, narkotika och människor. De kriminellas framfart inom och mellan medlemsstaterna kräver även EU-gemensamma krafttag.

Det finns ett tydligt samband mellan människohandel och den organiserade brottslighet som ökat de senaste decennierna i EU.

Alla länder berörs och påverkas av detta. I Uppsala har de senaste två åren en rad sexköpshärvor uppdagats. Förra året ertappades fler män än någonsin med att ha besökt prostituerade i Uppsala.

EU har i dag ett anti-traffickingdirektiv, som binder medlemsländerna vid vissa åtgärder och harmoniserar vissa straffsatser.

Det är dock uppenbart att arbetet med efterlevnad och utvärdering inte fullt ut fungerar.

Eftersom flera av medlemsländerna i EU har olika syn på exempelvis sexköp är det svårt att enas om en mer effektiv strategi för att bekämpa människohandel. I dag är det endast Sverige och Frankrike som har en lag som förbjuder köp av sexuella tjänster. Är det inte olagligt att köpa sex i flera medlemsländer, så kommer det fortfarande vara lätt att fortsätta människohandeln i Europa. Vi har en viktig roll i att opinionsbilda för att flera länder ska applicera svensk modell.

Kvinnor är särskilt utsatta när det gäller människohandel, trafficking och prostitution.

Den liberala drömmen om ett samhälle där man fritt kan besöka bordeller och köpa prostituerade liknar snarare en mardröm i de länder där den har blivit verklighet.

I Tyskland infördes nya prostitutionslagar 2001 i syfte att legalisera bordeller, normalisera prostitutionen och förbättra villkoren för de prostituerade. När lagstiftningen utvärderades fem år senare kunde någon mätbar förbättring av det sociala skyddet inte uppvisas. Varken arbetsförhållandena eller stödverksamheten för att lämna prostitutionen hade förbättrats. Det fanns inte heller något som påvisade att förändringen skulle ha lett till att de prostituerade utsattes för färre brott. Det totala antalet prostituerade har däremot tredubblats i Tyskland under de senaste 20 åren.

EU och Sverige har en viktig roll. Arbetet mot internationell brottslighet och människohandel måste intensifieras.

För att effektivt kunna förebygga och motverka organiserad brottslighet vill Kristdemokraterna fördjupa och stärka det kriminalpolitiska samarbetet mellan medlemsstaternas rättsväsenden.

Kristdemokraterna vill verka för ett starkare samordningsmandat för Europol och Eurojust. Ett fördjupat mellanstatligt utbyte av databaser och brottsregister, liksom intensifiera det rättsliga samarbetet med tredjeländer. Vi måste även vara beredda på att utveckla nya metoder och ta fram ny lagstiftning för att kunna bekämpa kriminella hot som uppstår i bakvattnet av tekniska framsteg. EU har ett avgörande ansvar i att skapa förutsättningar för att underlätta för rättsstaten att lagföra de personer som begår dessa brott.

Människohandel är ett brott mot människovärdet och som inte stannar vid nationsgränserna.

Det är dags för EU att kavla upp ärmarna och sätta större press på medlemsländerna.