Trafik Saknar väderskyddet vid busshållplats ”Bågspännarvägen” i Gamla Uppsala.

Efter att UL byggde om busslinjenätet och även vissa busshållplatser, är det många bussresenärer som har skrivit insändare och påtalat upplevda försämringar.

Ingen har dock, såvitt jag läst, handlat om busshållplatsen ”Bågspännarvägen” i Gamla Uppsala, så därför anser jag att det är på tiden att någon bussresenär påtalar bristerna som finns även vid denna hållplats och att UL snarast gör en översyn av busshållplatsen och gör ett återställande av det väderskydd som togs bort när UL genomförde sina ändringar av den aktuella busshållplatsen.

Vid det tidigare hållplatsläget, för busstrafiken söderut mot Uppsala, fanns ett modernt väderskydd i glas, men detta togs bort när hållplatsens läge flyttades ett par hundra meter norrut.

Initialt flyttade man väderskyddet till en uppställningsplats för byggmateriel vid Vattholmavägen/Brynjevägen, men en dag var väderskyddet borta (bortblåst kanske?).

Det nya hållplatsläget för Bågspännarvägen anlades invid fotbollsplanerna, ett mer vindpinat läge går inte att hitta i området även om man letar länge!

Vintertid så drar de förhärskande nordliga vindarna och snöfallen över fotbollsplanerna och direkt mot busshållplatsen, där de väntande bussresenärerna huttrar i vinterkylan och längtar efter sitt saknade väderskydd!

Och inte nog med att man försämrade för bussresenärerna när man tog bort väderskyddet, man gjorde även alla fordonstrafikanter som passerar platsen till lagbrytare!

Busshållplatsen utformades, på det nu moderna sättet att hållplatsen sticker ut i körbanan från trottoarkanten.

Det man då glömde att ta hänsyn till, är att utrymmet som blev kvar av körbanan mellan hållplatskanten och den heldragna vita linjen i mitten av körbanan endast är ca 165 cm, vilket innebär att samtliga fordon som passerar måste köra över den heldragna linjen.

Särskilt då bussarna som har en bredd av 250 cm.

En heldragen linje är förbjuden att överskrida, men på grund av utformningen av hållplatsen tvingas alla fordonsförare att bli lagbrytare!

Mycket konstigt att bussförarna och deras fack inte har protesterat mot att tvingas bli lagbrytare i sin yrkesutövning på grund av att någon ”trafikkonsult” saknar kunskap om trafiklagstiftningen!

Kjell Lundgren

Gamla Uppsala

SVAR UL tolkar att linjen är inte gällande

Det är helt riktigt att busshållplatsen Bågspännarvägen flyttades i samband med att linjenätet för busstrafiken i Uppsala gjordes om. I samband med flytten diskuterade UL och väghållaren Uppsala kommun hållplatsens utformning. Hållplatsens planlösning är en kompromiss där ett väderskydd inte ryms med hänsyn till cykel- och gångbanan. Cykelbanan har med nuvarande utformning inte heller full bredd förbi hållplatsen.

Samtidigt har UL förståelse för insändarskribentens önskemål om väderskydd i och med hållplatsens öppna läge intill fotbollsplanerna. Därför har kontakt tagits med Uppsala kommun för att på nytt försöka hitta en lösning som både ger plats för ett väderskydd samtidigt som utrymmet för cykelvägen blir tillräckligt stort.

När det gäller körbanans bredd mellan kantsten och heldragna mittlinjen konstaterade tjänstepersoner från UL att det är cirka 3 meter. Den linje som är på ca 1,65 meter är till stora delar borttagen och som UL tolkar inte längre gällande. Det är också stor skillnad när man jämför med vägmarkeringarna norr om närmaste refug.

Sture Jonsson

Presschef UL