Det finns nästan 1800 hästar i Heby, som genom varumärket Häst i Heby de senaste årtiondena marknadsfört sig som en utpräglat "hästägarvänlig" kommun. Siffran är hämtad från hästräkningen som påbörjades för ett år sedan genom utskick till samtliga hushåll, och som nu har sammanställts. Den totala ökningen av antalet hästar sedan den förra mätningen, som gjordes 2001, är tolv procent.

– Genom varumärket Häst i Heby marknadsför vi ju oss som en hästtät kommun, och då är det också viktigt att få fram fakta och siffror om hur det faktiskt är - och om utvecklingen, menar Stina Röjerås, landsbygdsutecklare i Heby kommun och huvudansvarig för Häst i Heby.

Antalet hästar har mellan åren 2001 och 2017 ökat från knappt 1600 till nästan 1800. Ökningen står travhästarna för, som nästan fördubblats under den här perioden, från 670 till 1327. I övrigt har antalet "hobbyhästar" minskat något överlag.

– Det man kan se är att etablerade travstall, både i hästbyn Julmyra och på andra ställen, fortsätter att utvecklas, medan hobbyhästnäringen, som växte stort kring millennieskiftet, nu verkar stabilisera sig, förklarar Stina Röjerås.

Utgångspunkt för undersökningen har också varit att lyfta fram hästens betydelse i ett större perspektiv. I utskicket till hushållen  efterfrågades därför allmänhetens syn på Heby som hästkommun, bland annat genom frågorna: "Vad hästen betyder för dig?" och "Vad tror du hästen betyder för en landsortskommun som Heby?".

– Genom svaren har vi sett att många invånare ser de positiva effekterna av att vara en hästtät kommun. Det har utkristalliserats fyra ben som kan sammanfattas i punkterna: livsstilsboende, friskvårdare, landskapsvårdare och näringslivsmotor, berättar Stina Röjerås.

I de positiva ordalagen ingår hästens roll som bevarare av en levande landsbygd, men också som källa till avkoppling och habilitering med både fysiskt och psykiskt välbefinnande som följd.

– I svaren framhålls också hästen som upprätthållare av det öppna kulturlandskapet, genom odling och betning, samt att hästnäringen ger arbetstillfällen för exempelvis stallpersonal, foderleverantörer, hovslagare och veterinärer, sammanfattar Stina Röjerås.

Konkret ska kultur- och fritidsförvaltningen fortsätta arbetet med att vidareutveckla Heby som hästkommun.

– Ett av arbetsområdena är att driva arbetet med att iordningsställa flera ridleder i kommunen, förklarar Stina Röjerås.