Fallet gäller en grundskoleelev i Östhammars kommun. Anmälan inkom till Beo i april 2018, och enligt uppgift ska eleven dagligen sedan två och ett halvt år ha utsatts för kränkande behandling av andra elever. Nedsättande kommentarer, elaka blickar, viskningar bakom ryggen och slag i ryggen ska ha förekommit.

Skolpersonal fick enligt kommunens svar veta att eleven känt sig utsatt förra hösten och ska efter det ha vidtagit åtgärder för att förbättra elevens skolsituation. Man har dock inte anmält saken till rektorn. Beo skriver att det inte är visat i skollagens mening att kränkning skett vid något specifikt tillfälle. Men dokumentation saknas. Beo bedömer därför att kommunen brustit i sin skyldighet att se till att uppgifter om kränkningar anmäls vidare till rektor, oavsett allvarlighetsgrad.