– Verksamheternas behov har inte kommit med i tillräcklig utsträckning när det gäller förrådshissen i J-huset. När landstingsstyrelsen beslutade om programändring och investering i förrådshiss hade den utredning som låg till grund för beslutet börjat i fel ände och tittat bara på logistik och behov av förråd, säger Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

Den utredning som en arbetsgrupp vid Akademiska nu gjort tillsammans med Landstingsservice visar att förrådshissen skulle skapa arbetsmiljöproblem eftersom den ersatt en personhiss i nära anslutning till personalutrymmen, att det är oklart hur driftstopp skulle hanteras liksom hur renhållning av såväl hiss som schakt skulle skötas och hur hantering av riskartiklar ska ske i en förrådshiss.

– Förrådshissens placering i ena änden av en av J-husets båda huskroppar gör dessutom att det skulle bli långa transportsträckor för de avdelningar som ligger längst bort, säger Hans-Olov Hellström.

För J-huset fanns innan programändringen första halvåret 2016 en plan för hur avdelningarna skulle förses med förbrukningsmaterial. Hans-Olov Hellström ser därför inte att en återgång till den planen skulle innebära en försening av J-huset.

– Ett problem kan vara att den hissgrop som krävs för en personhiss ska installeras utgick då det i stället skulle monteras en förrådshiss i schaktet. Nu måste hissgropen gjutas i efterhand om vi vill ha tillbaka personhissen, säger Hans-Olov Hellström.

Teknikhuset som ursprungligen skulle byggas på ingång 70-husets gavel mot den inre sjukhusvägen har strukits ur projektet av tekniska orsaker och för att inte belasta projektet med kostnader på grund av förorenade jordmassor. I teknikhuset skulle en förrådshiss ingå.

– När nu det som skulle ha inrymts i teknikhuset i stället måste flyttas in i det befintliga huset får det följdeffekter. Vårdplatser påverkas inte, däremot dagrum och administrativa lokaler, säger Hans-Olov Hellström.

Nu kommer en utredning tillsättas där planeringen för såväl J-husets som för 70-husets förrådslösningar gås igenom.

– Såväl representanter för Landstingsservice som för Akademiska sjukhuset kommer att medverka. Utredningen kommer med stor sannolikhet att bli färdig under våren, säger Hans-Olov Hellström.