I hörnet Råbyvägen-Vattholmavägen och vid studentbostadshusen på Djäknegatan planeras stora förändringar. Om förslaget genomförs fullt ut så byggs sju nya 8-våningshus på gårdarna mellan de vita skivhusen från 1960-talet.

På dagens stora parkeringsytor längs Vattholmavägen planeras bostadshus i 2-3 våningar och en högre sick-sackformad huslänga i 5-6 våningar. Nya p-garage anläggs under mark. Två förskolor planeras i området. Butiker och annan verksamhet ska få plats i bottenvåningar längs de stora gatorna. Den befintliga Montessoriskolan i kvarteret rivs, om planerna blir verklighet.

Ett 30-tal instanser har lämnat synpunkter när förslaget var på en första remiss till slutet av sommaren. De tyngsta invändningarna gäller trafikbuller och trånga förskolegårdar. Mycket talar ändå för att byggplanerna till största delen blir verklighet. Så gott som alla partier är med på noterna, även om Liberalerna satt frågetecken för sick-sackhuset. Det största oppositionspartiet, Moderaterna, hoppas att det finns resurser kvar även till en upprustning av gårdarna när husbyggandet blir av:

Artikelbild

| Planerad utbyggnad. Råbyvägen längst ned i bildkant, Vattholmavägen diagonalt till vänster.

– Det finns stora möjligheter att utveckla grönytorna mellan husen med mer parkmiljö och kanske möjlighet till spontanidrott, säger oppositionsrådet Therez Olsson (M).

Hon gillar variationen mellan hög och låg bebyggelse och bedömer att bullerproblemen bör gå att lösa med modern byggteknik.

– Nu ser jag fram emot att få läsa svaren i samrådet. Vi ska se till att det fungerar i praktiken också.

Både länsstyrelsen och kommunens egen miljö- och hälsoskyddsnämnd anser att trafikbullret vid en del av bostäderna längs Vattholmavägen blir för högt i nuvarande förslag. De mest utsatta lägenheterna får drygt 60 decibel A i medelvärde vid fasaderna, med maxnivåer på runt 80 decibel A.

Artikelbild

| Nya punkthus byggs på gårdarna vid Djäknegatan. Exakt utseende bestäms senare.

Båda instanserna vill också, tillsammans med kommunens utbildningsförvaltning, ha större förskolegårdar. I förslaget når de inte upp till kommunens eget minimikrav på 20 kvadratmeter per barn. Läget i mitten av bostadsområdet skyddar mot buller och luftföroreningar och får klartecken av nämnden. I förslaget ska förskolebarnen även kunna använda en gård på ett av de lägre hustaken, men utbildningsförvaltningen vill hellre se en gård i markplan. På en takgård kan det bli svårt att få tillräcklig skugga för barnen, enligt remissvaret.

Både länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden sätter frågetecken för förlusten av gröna ytor när området byggs ut. I delar av det obebyggda så kallade Kapellgärdesstråket genom kvarteret byggs bostadshus och en förskola, om förslaget genomförs. Som kompensation ska Höganäsparken, tvärs över Råbyvägen, rustas upp. Nämnden anser inte att det räcker.

Artikelbild

| En öppen torgyta planeras vid dagens bensinmack i hörnet Vattholmavägen-Råbyvägen.

De planerade husens höjd och placering får klartecken från länsstyrelsen eftersom de tydligt kommer att skilja sig från befintliga hus.

Bostadsrättsföreningar och andra grannar i området befarar bland annat sättningar och vibrationer i sina hus under byggtiden och minskat solljus i sina lägenheter när de nya husen står klara. Den planerade torgytan i hörnet Vattholmavägen - Råbyvägen, på platsen för en befintlig bensinmack, är snarare en "mindre hålighet som öppnar sig mot trafiken", enligt en boende. Andra efterlyser större ytor för gång- och cykeltrafiken och en tunnel under Vattholmavägen. Tunnelplaner har funnits tidigare men nu strukits.

Artikelbild

| Dagens stora p-platser längs Vattholmavägen får nya bostadshus om planerna genomförs.

Handelskammaren i Uppsala län har inga invändningar och anser att förtätningen är rimlig med tanke på det stadsnära läget, men tycker att planförslaget är onödigt detaljerat.

Föreningen Vårda Uppsala anser att området lämpar sig bra för nya bostadshus, men varnar för att delar av området blir för tätt och högt, med mörka och höga schakt mellan husen. Föreningen efterlyser variation i husens grundformer, exempelvis triangel- eller stjärnform, för att utnyttja ytorna bättre. Det veckade sick-sackhuset får beröm, men föreningen vill hellre se en mjukt, slingrande form.