Det är Förvaltningsrätten som senare ska fatta beslutet, men enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har omsorgsnämnden i Uppsala kommun brustit i sin hantering.

IVO yrkar på att personen ska ersättas med sammanlagt med en miljon kronor för att hen inte har fått sin bostad med särskilt stöd som kommuninvånaren har beviljats. En avgift som är det högsta beloppet för utdömande av särskild avgift.

”Enligt 15 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) hör det till kommunens uppgifter att bland annat fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är samt att verka för att personer som omfattas av lagen får sina behov tillgodosedda”, skriver IVO bland annat i sitt yrkande.

Personen fick, enligt IVO, boendet beviljat 3 november 2016 och fick tillgång till bostaden först 2 januari 2018.